Real Time Web Analytics

Obchodní PodmíNky

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení


Tyto Veobecné obchodní podmínky (dále jen VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenní smlouvy,
 
Kupujícím je spotebitel nebo podnikatel.

Spotebitelem je kady lověk, ktery mimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo rámec samostatného vykonu svého povolání uzavírá smlouvu s Airlevne nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní úet a odpovědnost vydělenou innost ivnostenskym nebo obdobnym zpsobem se záměrem init tak soustavně za úelem dosaení zisku. Za podnikatele je povaován mj. pro úely ochrany spotebitele také kadá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, vyrobní nebo obdobnou inností i pi samostatném vykonu svého povolání, popípadě osoba, která jedná jménem nebo na úet podnikatele. Podnikatelem se pro úely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s pedchozí větou v rámci své podnikatelské innosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikaní íslo, pak bere na vědomí, e pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, e se ped uzavením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejich nedílnou souást tvoí sdělení ped uzavením smlouvy obsaená v lánku II, reklamaní ád a dokument zpsoby platby a dodání, a e s nimi vyslovně souhlasí, a to ve znění platném a úinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, e mu koupí produkt, je jsou v obchodní nabídce Airlevne, nevznikají ádná práva na pouívání registrovanych znaek, obchodních názv, firemních log, aj. Airlevne nebo smluvních partner Airlevne, není-li v konkrétním pípadě zvlátní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrí Kupující jako pílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, piem fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrí Kupující pi pevzetí zboí a/nebo sluby.


II. Sdělení ped uzavením smlouvy


Airlevne sděluje, e
1. náklady na prostedky komunikace na dálku se nelií od základní sazby (v píp. internetového i telefonického pipojení dle podmínek operátora Kupujícího, Airlevne si neútuje ádné dalí poplatky, to se netyká píp. smluvní pepravy);

2. poaduje úhradu kupní ceny ped pevzetím plnění Kupujícím od Airlevne, píp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se tyká poadavk Kupujícího na poskytnutí specifickych slueb, jsou-li vyadovány a poskytovány;

3. Airlevne neuzavírá smlouvy, jejím pedmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostedkovává, nejkratí dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, vetně údaj o ceně, nebo zpsobu jejího urení za jedno zútovací období, kterym je vdy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

4. v pípadě licenních smluv uzavíranych na dobu neuritou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

5. ceny zboí a slueb jsou na webu provozovaném Airlevne uváděny vetně DPH, vetně vekerych poplatk stanovenych zákonem, nicméně

náklady na dodání zboí nebo sluby se lií podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a zpsobu úhrady;

6. v pípadě, e Kupujícím je spotebitel, má takovy spotebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níe uvedeno jinak), a to ve lhtě trnácti dn, která běí, jde-li o:

7. kupní smlouvu, ode dne pevzetí zboí,

8. smlouvu, jejím pedmětem je několik druh zboí nebo dodání několika ástí, ode dne pevzetí poslední dodávky zboí; nebo

9. smlouvu, jejím pedmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboí, ode dne pevzetí první dodávky zboí;


piem toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Airlevne, píp. me vyuít formulá pro odstoupení od smlouvy na stránkách Airlevne.cz;


1. o poskytování slueb, které Airlevne splnila s pedchozím vyslovnym souhlasem spotebitele ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy;

2. o dodávce zboí nebo sluby, jejich cena závisí na vychylkách finanního trhu nezávisle na vli Airlevne a k němu me dojít během lhty pro odstoupení od smlouvy;

3. o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání spotebitele nebo pro jeho osobu;

4. o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jako i zboí, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinym zboím;

5. o opravě nebo údrbě provedené v místě ureném spotebitelem na jeho ádost; to vak neplatí v pípadě následného provedení jinych ne vyádanych oprav i dodání jinych ne vyádanych náhradních díl;

6. o dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyňal a z hygienickych dvod jej není moné vrátit;

7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal;

8. o dodávce novin, periodik nebo asopis;

9. o dopravě nebo vyuití volného asu, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v ureném termínu;

10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím vyslovnym souhlasem spotebitele ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy, Airlevne zdrazňuje, e v pípadě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

doprava po celém světě zdarma

24x7 zákaznická podpora

30 dní se vrací a výměny

Více než 2000 Kč sleva 5%