Real Time Web Analytics

Reklamace VyměNa VráCení

Pi nevhodně zvolené velikosti Vám zboí rádi vyměníme.

JAK POSTUPOVAT PI VYMěNě NEBO VRáCENí ZBOí

Postup pi vyměně / vrácení zboí do 30ti dn:


1) Nepouité zboí vlote do pvodní krabice spolu s kopií faktury a nálepkami (pokud byly souástí balení).

2) Krabici vhodně zabalte, aby pi pepravě nedolo k jejímu pokození i pokození jejího obsahu. K tomuto úelu nejlépe poslouí obalová fólie, papír, igelitová taka i větí krabice. (nepelepujte prosím originální krabici od bot, kterou byste tím znehodnotili!)

3) Pokud poadujete vyměnu zboí, vytvote si prosím novou objednávku (ím si model zarezervujete) a do poznámky uvete, e je to náhrada a íslo Vaí pvodní objednávky.


Po pijetí bot provedeme kontrolu zboí a budeme Vás informovat e-mailem o oekávaném termínu vyízení.

O odeslání nové objednávky budete také informováni e-mailem.

V pípadě, e si budete pát vrátit peníze, uvete prosím íslo Vaeho bankovního útu.

Jaké jsou podmínky, aby bylo moné zboí vyměnit nebo vrátit


1) Zboí je nutné vrátit do 30ti dn od jeho pevzetí.

2) Zboí msí byt nenoené a schopné dalího prodeje.

3) Zboí musí byt zabaleno do pvodního obalu, ktery nesmí byt znehodnocen. (Napíklad pelepením lepící páskou, pro úel dopravy)

4) Zboí nesmí byt z Vaí strany jakkoli pokozeno nebo znehodnoceno.

Ve vlastním zájmu doporuujeme balík pojistit ve vyi ceny zboí. (Tuto slubu Vám nabídnou na potě pi odesílání balíku) Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen pi pepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak své peníze zpět.

Jak postupovat pi reklamaci zboí


Ze veho nejdíve je nutné si peíst reklamaní ád, ve kterém jsou uvedená vekerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

Reklamaní ád


1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbyteného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Pípadné prodlení pi pokraujícím uívání zboí me zpsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboí, které me byt dvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruní doba na zboí je 24 měsíc a zaíná běet dnem pevzetí zboí.

3. Záruní dobu nelze zaměňovat s ivotností zboí, tj. dobou, po kterou pi správném pouívání a správném oetování vetně údrby me zboí vzhledem ke svym vlastnostem, danému úelu a rozdílností v intenzitě jeho uívání vydret.

4. V pípadě, e kupující po pevzetí zboí zjistí, e zboí není ve shodě s objednanym zboím nebo pokud zboí vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutenosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dn od pevzetí zboí.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboí závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboí, je je zapíiněna pouitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodrením vyrobní technologie nebo nevhodného konstrukního eení.

7. Za vadu nelze povaovat změnu (vlastnosti) zboí, která vznikla v prběhu záruní doby v dsledku jeho opotebení, nesprávného pouívání, nedostatené nebo nevhodné údrby, v dsledku pirozenych změn materiál, z nich je zboí vyrobeno, v dsledku jakéhokoliv pokození uivatelem i tetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se povauje za ádně uplatněnou, jestlie je reklamováno zboí kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

9. Reklamace vetně odstranění vady bude vyízena bez zbyteného odkladu, nejpozději do 30 dn ode dne uplatnění. Pověeny pracovník me v odvodněnych pípadech se zákazníkem dohodnout lhtu delí.


doprava po celém světě zdarma

24x7 zákaznická podpora

30 dní se vrací a výměny

Více než 2000 Kč sleva 5%